جامعه در لاك دفاعي فرو رفته است

جامعه ايران در اقصي نقاطش آمادگي تحولات عظيم را دارد، اما مشكل ما اين است كه متاسفانه شرايطي براي كنش نيست و مردم چاره اي جز نظاره گري ندارند. نخبگان هم به همين مشكل دچار هستند. دانشگاه هايي كه فعال بودند و موتور قوي داشتند، در آستانه انتخابات راكد هستند. اين نشان مي دهد كه ما جامعه را در لاك دفاعي فرو برده ايم و در عين حال انتظار داريم كه اتفاقات خاصي بيفتد.

نشست پسا توافق و فرهنگ با حضور صالحي اميري، پورنجاتي، خانيكي، معيدفر و شهابي

توافق هسته اي در وهله نخست يك رويداد سياسي در عرصه بين الملل تلقي مي شود، اما با توجه به زمينه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي تاريخي كه به اين توافق منجر شد و روند پر فراز و نشيب آن به دشواري بتوان از پيامدهاي آن در ساير حوزه ها اعم از اقتصاد و فرهنگ و جامعه سخن نگفت. بررسي اين تاثير و تاثرات موضوع سلسله نشست هايي است كه به همت انجمن جامعه شناسي ايران با همكاري انجمن مطالعات ايراني فرهنگ و ارتباطات و انديشگاه فرهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود. نشست نخست پساتوافق و سياست نام داشت و نشست اخير به پيامدها و تاثيرات پساتوافق در فرهنگ اختصاص داشت.

در اين نشست سيدرضا صالحي اميري رييس كتابخانه ملي ايران، هادي خانيكي استاد ارتباطات دانشگاه علامه، سعيد معيد فر جامعه شناس و استاد پيشين جامعه شناسي دانشگاه تهران و احمد پورنجاتي نماينده پيشين مجلس حضور داشتند كه گزارشي از سخنان شان از نظر مي گذرد

جامعه در لاك دفاعي فرو رفته است 
سعيد معيدفر، استاد پيشين جامعه شناسي دانشگاه تهران ديگر سخنران اين نشست بود كه موضوع بحث خود را آسيب شناسي پساتوافق خواند و گفت: آيا اين پساتحريم و پساتوافق برساخته اي از سوي دولتمردان ما نيست كه با توجه به آن تلاش دارند جامعه گامي بردارد و حركتي بكند. انتظاري كه دولتمردان ما داشتند اين بود كه جامعه بعد از انتخابات ١٣٩٢ كاري نكند تا در عرصه بين المللي از سوي دولتمردان اتفاقي بيفتد و همه چيز آرام شود و گامي برداشته شود و در نهايت بعد از آن گام اتفاقات مشعشعي خواهد افتاد و ما بايد خودمان را براي پساتوافق آماده كنيم، زيرا قرار است اتفاقات عجيبي بيفتد! اما با اين نگاه ما عملاجامعه را در يك لاك دفاعي فرو برده ايم كه امروز آثارش را ملاحظه مي كنيد. جامعه اي كه با آن انرژي عظيم حركت عظيمي را شروع كرد و انتخابات سال ١٣٩٢ را رقم زد، پس از آن دچار رخوت شد. در واقع بايد از دولتمردان پرسيد كه بعد از آن حركت عظيم چه كاري كرد كه از جامعه انتظار داشته باشد؟ با اين وضعيتي كه جامعه به خودش گرفته فعلانبايد انتظار خاصي داشت، كمااينكه ديديم بعد از توافق مردم آن طور كه انتظار دولتمردان بود، در صحنه حضور پيدا نكردند، زيرا احساس كردند كه در اين مدت مذاكرات نقشي براي خودشان در آن احساس نكردند. البته دولتمردان مدعي هستند كه اين توافق با حضور مردم صورت گرفته است، اما به عنوان يك جامعه شناس پرسش من اين است كه جامعه جز سكوت چه نقشي داشت؟!
معيدفر تاكيد كرد: مساله اين است كه دولت با اين جامعه اي كه در لاك دفاعي فرو رفته چه بايد بكند؟ امروز شاهديم كه معارضان دولت در رسانه ها و ساير حوزه ها مسلط هستند، اين در حالي است كه جمعيت مقابل به شدت فراوان است. انتخابات ٩٢ را تمام جامعه ايران حتي در دورترين نقاطش رقم زدند و بر اين اساس مي توان گفت جامعه ايران در اقصي نقاطش آمادگي تحولات عظيم را دارد، اما مشكل ما اين است كه متاسفانه شرايطي براي كنش نيست و مردم چاره اي جز نظاره گري ندارند. نخبگان هم به همين مشكل دچار هستند. دانشگاه هايي كه فعال بودند و موتور قوي داشتند، در آستانه انتخابات راكد هستند. اين نشان مي دهد كه ما جامعه را در لاك دفاعي فرو برده ايم و در عين حال انتظار داريم كه اتفاقات خاصي بيفتد. بنابراين به نظر من دولتمردان ما بايد دركي از شرايط موجود داشته باشند، در غير اين صورت شاهد پيشرفت خاصي نخواهيم بود.
اين استاد جامعه شناسي به شكاف بين تحولات در بطن جامعه و دولت اشاره كرد و گفت: قصد من تاييد هر چه در جامعه هست نيست، اما به هر حال شاهديم كه تحولاتي در جامعه رخ مي دهد، عقلانيتي در جوانان شكل مي گيرد، سبك هاي زندگي جديد در حال ظهور و بروز هستند و اينها به طور كلي نشان دهنده يك پوست اندازي جدي در جامعه است. دولتمردان همه اين تحولات را به مثابه اتهام در نظر مي گيرند و به عنوان آسيب اجتماعي از آنها ياد مي كنند، يعني هر چيزي كه در جامعه رخ مي دهد، به شكل منفي ارزيابي مي شود. در حالي كه اگر بخواهيم اتفاقي در عرصه فرهنگ رخ دهد، نخستين گام آن است كه با اين نگاه امنيتي و انتظامي با جامعه مواجه نشويم، بلكه دگرگوني هاي آن را به رسميت بشناسيم و تلاش كنيم اگر مشكلاتي هست، حل كنيم. الان رابطه دولت و ملت متاسفانه چنين رابطه اي شده است. البته منظور از دولت حاكميت است كه نوع نگاهش همچنان سياست زده است و طوري است كه جامعه را به لاك دفاعي فرو مي برد و اگر هم مشكلي است، آن را تقويت مي كند.

تحولات جامعه خود به خودي است 
معيدفر گفت: در عرصه بين المللي دولتمردان ما به هر حال پذيرفتند كه با آن ديگر كشورها مذاكره كنند، به نظر مي رسد كه در داخل هم بايد اين وضعيت به وجود آيد. يعني گويي در عرصه داخلي هنوز تحت فشار نيستند كه اين تنوع و تكثر فرهنگي و اجتماعي را بپذيرند. متاسفانه امروز در جامعه ما تحولات خود به خودي رخ مي دهد. اين تحولات خودبه خودي با مداخله انديشمندان و دولتمردان ما مي تواند با سرعت بيشتر و جهت گيري بهتر صورت بگيرد. براي مثال امروز فضاي مجازي در جامعه ما به نحو ناباورانه اي گسترش مي يابد، اين نشان مي دهد كه جامعه ميل عظيمي به تعامل و تبادل دارد و اگر در عرصه واقعي فرصت لازم داشته باشد، به خوبي مي تواند از آن بهره مند شود. بنابراين حاكميت بايد شرايط جامعه را به رسميت بشناسد. اگر اين رخ بدهد، اتفاقات بزرگي خواهد افتاد. وي در پايان گفت: مي توان پساتوافق را به عنوان يك حلقه از رويدادهايي خواند كه به دوره تاريخي وسيع تري تعلق دارد. دوره تاريخي اي كه در آن جامعه توانسته به رغم همه گرفتاري ها و ناباوري هاي حاكميت، كارگزار و نقش آفرين باشد. جامعه در اين زمينه به واقع خوب عمل كرده است. ايران در منطقه پرآشوب خاورميانه يكي از موقعيت هاي عالي را براي صلح و تحولات آتي منطقه دارد. اين امر تنها در سايه حاكميت اتفاق نيفتاده است، بلكه در سايه عقلانيتي بوده كه اين جامعه در مسير تحولات تاريخي بارها آن را از خود نشان داده است و توانسته حاكميت را به سمت الزامات خاص خودش بكشاند. با اين نگاه مي توان گفت اين توافق نتيجه كنشگري فعال ملتي است كه در اين مسير به خوبي عمل كرده و دولت را به سمت توافق بكشاند. ايراني ها در دوراني بيشترين كارگزاري را داشتند كه شرايط صلح آميز و چندفرهنگي حاكم بوده است. اين توافق نيز مي تواند فرصتي براي آن زمينه هاي بكر فرهنگ ايراني باشد كه باز محصول كار خود جامعه است.
ظهور ايرا ن فرهنگي دستاورد عصر پساتوافقايران فرهنگي ز يباست 
سيد رضا صالحي اميري رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران نخستين سخنران اين نشست بود كه بحث خود را با اشاره به سه تصوير از ايران در افكار عمومي جهانيان آغاز كرد و گفت: تصوير نخست ايران نفتي است كه يك صد سال است در ميان جهانيان شناخته شده است و يكي از كانون هاي تاثيرگذار در اوپك كه در مناقشات ١٩٧٥ اعراب و اسراييل نيز نقش مهمي ايفا كرد، ايران بود. اين تصويري است كه در پالايشگاه ها و پتروشيمي ها و بورس هاي نفتي است و اين همان ايران نفتي است. تصوير دوم از ايران كه در دو دهه اخير شكل گرفته است، ايران هسته اي است. امروز كمتر كسي است كه ايران را با مقوله هسته اي همراه نداند. به اعتقاد من نكته مهمي كه در فضاي پساتوافق شكل مي گيرد، برجسته سازي ايران فرهنگي در افكار عمومي جهانيان است. تصوير نفتي ايران سياه است، زيرا هيچ خير و بركتي براي ما ندارد الااينكه در پالايشگاه هاي دنيا مي سوزد و بابت آن هم دلار مي دهند و بعد از آن نيز هيچ كس يادي از صاحبان نفت نمي كند. اين سنت دايمي تجارت نفت است. در حوزه هسته اي نيز جز يك فضاسازي ناعادلانه و نابحق در افكار عمومي جهان ساخته نشده است. اين تصوير هسته اي آنچنان در فضاي رسانه اي دنيا به گفتمان بدل شده بود كه وقتي از ايران سخن مي رفت به طور طبيعي در ذهنيت دولت ها و ملت ها يك نوع هراس از موشك هسته اي تداعي مي شد و به طور كلي اين تصوير مثبت نبود. اينجا بحث از افكار عمومي است كه رسانه ها آن را مي سازند. اما تصوير فرهنگي كه از اين پس ساخته خواهد شد، يك ايران زيباست كه تاريخي كهن از هخامنشيان تا صفويه و تا عصر حاضر دارد. ايران فرهنگي زيباست و بنابراين تغيير نگاه جهاني از ايران نفتي به ايران هسته اي و سپس ظهور ايران فرهنگي مهم ترين دستاورد عصر پساتوافق است.

ظرفيت فرهنگي انكارناپذير است 
صالحي اميري گفت: دليل اين ادعاي من آن است كه ما به لحاظ ظرفيت تمدني قطعا جزو سه تمدن برتر هستيم. به لحاظ تنوع اقليمي و فرهنگي نيز جزو ١٠ كشور برتر جهان هستيم. اينها مبتني بر گزارش هاي جهاني است. تاكنون اين تصوير در هاله اي از ابهام و تاريكي بود و چون تاريك بود كسي ميل به وارد شدن به اين فضا را نداشت. اما پساتحريم اين فضا را عوض كرد و ميل به ورود به اين فضا به شدت گسترش مي يابد. اين منهاي آثار اقتصادي و سياسي و اجتماعي پساتوافق است. به نظر من اگر ما بتوانيم تصوير جهاني را نسبت به ايران عوض كنيم، به تنهايي به اندازه همه كاري كه كرده ايم، ارزشمند است. قطعا در انديشه امام(ره) ايران نفتي يا ايران هسته اي نبود. انديشه امام مبتني بر ساخت انسان فرهنگي و جامعه فرهنگي و نظام فرهنگي بود تا بتواند به عنوان يك الگو براي جهان رخ دهد. اين اتفاق نيفتاد چون دو مانع بزرگ نفت و هسته اي هميشه اين فضاي روشن را تاريك مي كردند. در ادبيات غربي ها هيچگاه به حوزه فرهنگي ما حمله نمي شود و هيچ كس نمي تواند ظرفيت فرهنگي ايران را انكار كند.

تقدم ديپلماسي فرهنگي بر ديپلماسي سياسي 
صالحي اميري در ادامه به تقدم عرصه ديپلماسي فرهنگي بر ديپلماسي سياسي اشاره كرد و گفت: از اواخر آذرماه كه مذاكرات ما تمام مي شود يك اتفاق جديد شكل مي گيرد و مفهوم ديپلماسي فرهنگي روشن مي شود. ديپلماسي فرهنگي با ديپلماسي سياسي تفاوت هاي ماهوي زيادي دارد كه من در كتاب ديپلماسي فرهنگي به آنها اشاره كرده ام. ديپلماسي سياسي ناظري به قدرت و رقابت و منفعت است، اما ديپلماسي فرهنگي ناظر بر اشتراكات فرهنگي، تعامل و تبادل فرهنگي است. ديپلماسي سياسي زودگذر است، اما ديپلماسي فرهنگي پايدار است، ديپلماسي سياسي ناظر بر دولت هاست، اما مخاطب ديپلماسي فرهنگي ملت ها هستند. ديپلماسي فرهنگي يعني آگاهي به فنون براي تاثيرگذاري نسبت به افكار ديگران و نفوذ به افكار جهانيان به معناي اصلاح تصوير ايرانيان در ذهنيت جهاني. ذيل ديپلماسي فرهنگي گفت وگوي فرهنگي شكل مي گيرد. گفت وگوي فرهنگي شناسايي نقطه ها و كانون هاي اشتراك براي تبادل آگاهانه فرهنگي است.
صالحي اميري در بيان مزيت هاي گفت وگو گفت: نخستين مزيت كاهش عصبيت است، دوم درك متقابل است، سوم ظهور عقلانيت است، چهارمين نكته نوعي سازگاري و همكاري و تبادل فرهنگي ميان دولت ها و ملت هاست. امروز بخش زيادي از سرمايه هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي در اسپانيا، فرانسه و ايتاليا ناشي از همين ظرفيت است، يعني از ظرفيت سرمايه گفت وگو بهره گرفته اند تا اقتدار ملي توليد كنند. اقتدار ملي امري نرم افزاري است، اما قدرت امري سخت افزاري است. بنابراين در عصر پساتوافق اقتدار فرهنگي ايران گسترش مي يابد.

رونق صنعت فرهنگ 
صالحي اميري سپس به رونق صنعت فرهنگ در عصر پساتوافق پرداخت و گفت: ما در عرصه صنعتي با غرب امكان رقابت نداريم، اما در حوزه فرهنگ مزيت نسبي داريم كه جزو مزيت هاي برتر در ميان ١٠ كشور اول دنياست. من بارها گفته ام كه ما ظرفيت جايگزيني صنعت فرهنگ به جاي صنعت نفت را داريم. صنعت فرهنگ از ميراث تا گردشگري گرفته تا صنعت فيلم و نقاشي و تئاتر و خط و عكس و موسيقي و صنايع دستي مثل فرش را در بر مي گيرد. بنابراين ما مي توانيم ريل جديدي براي توسعه اقتصادي در زير چتر توسعه فرهنگي از طريق صنعت فرهنگ ايجاد كنيم. صنعت فيلم در ايران بسيار قدرتمند است، اما نياز به فضا براي تحرك و پرواز به سمت بيرون دارد و عصر پساتوافق مي تواند اين فضا را ايجاد كند. اين در زمينه هنر نقاشي ما و ساير هنرها نيز صادق است. بنابراين هنر ايراني مي تواند هم سرمايه فرهنگي و هم سرمايه اقتصادي باشد. دليل اينكه تاكنون كمتر ديده شده اند، اين است كه در زير چتر صنعت نفت امكان ظهور نداشته اند. اما وقتي فضاي پساتوافق باز شود، صنعت فرهنگ جايگاه جديدي خواهد يافت كه در دل آن مهم ترين صنعت، خود صنعت گردشگري است. گردشگري فرهنگي در ايران بالاترين حجم را دارد. اين حجم مي تواند چندين برابر شود، به شرط آنكه سه عنصر امنيت ذهني و رواني، بسترسازي در داخل و امكان ارتباط و تعامل و گفت وگو فراهم شود و ايران هراسي در ذهنيت ٥٣ كشور اسلامي فروكش كند. اين در ساير اشكال توريسم مثل طبيعت گردي، توريسم فرهنگي و مذهبي و توريسم تاريخي نيز صادق است. ما از اين ظرفيت سه بهره خواهيم برد: نخست انتقال و اشاعه فرهنگي، دو اشتغال در داخل و سوم ايجاد سرمايه مالي و اقتصادي در كشور.

اسلام زيباي رحماني عاطفي 
صالحي اميري در پايان گفت: اينكه سطح آموزش و تبادل نخبگان و گفت وگوي نخبگي افزايش يابد، از ديگر دستاوردهاي فرهنگي پساتوافق است. در دوران قبل از توافق دنيا حاضر نبود دانشجويان ايراني را كه بخواهند در رشته هاي هاي تكنولوژي تحصيل كنند بپذيرد. اما در عصر پساتوافق سطح آموزش در ايران از طريق تبادل علمي با ساير مراكز ارتقا پيدا خواهد كرد و علم در ايران به لحاظ توليد علمي گسترش پيدا خواهد كرد. الان ما از بخش زيادي از ظرفيت هاي علمي دنيا به دليل تحريم و شرايط سياسي محروم هستيم. اتفاق ديگر كه بسيار مهم است اين است كه با گسترش تبادل و تعامل و گفت وگوي فرهنگي، خشونت كه مهم ترين تهديد منطقه اي ما و همه جهانيان است، كاهش مي يابد. يعني ادبيات اصلاح رحماني، صلح و گفت وگو كه ايران مي تواند محورش باشد، رشد خواهد يافت. هيچ كدام از ديگر كشورهاي منطقه مثل سوريه و يمن و ليبي و عراق نمي توانند اين نقش را بر عهده بگيرند. ايران كانون گفت وگو و تبادل خواهد شد و از اين منظر تاثير جديدي از اسلام در ذهنيت جهانيان منتقل مي شود كه در كاهش خشونت منطقه اي مي تواند موثر باشد. بنابراين در مرزبندي فرهنگي كه ايران با اسلام متحجر و اسلام خشن و اسلام داعشي ايجاد مي كند، تصوير جديدي از اسلام ارايه مي كند كه بدبيني و نگرش سياه جهانيان نسبت به اسلام را به شدت كاهش مي دهد. در تعامل با اسلام رحماني كه كانونش در تهران خواهد بود، رويكرد جديدي نسبت به اسلام رخ مي دهد كه اسلام زيباي رحماني عاطفي معنويت گراست و از اين منظر سايه شوم تروريسم از سر اسلام كوتاه خواهد شد. در كنار اين دستاوردها همچنين ظرفيت هاي مثبتي مثل گفت وگوي تمدن ها نيز مي تواند احيا شود كه متاسفانه الان كمرنگ شده است و اين لازمه تداوم حيات يك تمدن است و ما متاسفانه گفت وگوي تمدن ها را رنگ و بوي سياسي داده ايم. گفت وگوي تمدن يك ضرورت دايمي است كه هر تمدني براي تداوم حيات خودش به آن نياز دارد. در نهايت ما در عصر پساتوافق مي توانيم ابرهاي تاريك و سياهي را كه بر سر ايران آمده بود كنار بزنيم و يك فضاي روشن و شفاف را به جهانيان نشان دهيم.

آيا توافق يك نقطه عطف تاريخي است؟
احمد پورنجاتي ديگر سخنران اين نشست بود كه در آغاز مرزبندي توافق براي بحث از پسا توافق و پيشاتوافق را نوعي گرته برداري از تحولات تاثيرگذار در تاريخ ملت ها و تاريخ جهاني خواند و گفت: براي مثال بعد از جنگ جهاني دوم با اتفاقات، رخدادها، معاهدات و مناسبات گوناگون در همه عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي رخ داد. در كشور خودمان بعد از ظهور اسلام چنين تحولات عظيمي رخ داد. همچنين است اهميت مشروطه در تاريخ ما كه كل تاريخ ما را به دو بخش پيشامشروطه و پسامشروطه تقسيم كرد. اما براي من همچنان پرسش است كه آيا توافق مي تواند در عداد چنين فصل گذاري هايي قرار بگيرد يا خير. پاسخ من اين است كه هم مي تواند يا خير. يعني اين مساله امري طبيعي نيست كه خود به خود رخ دهد، بلكه امري مشروط است.
پورنجاتي سپس به توافق مفهومي درباره مفهوم فرهنگ اشاره كرد و گفت: فرهنگ مقوله پيچيده اي است و بايد روشن شود كه منظور از فرهنگ چيست كه توافق در آن تاثير مي گذارد. آيا منظور از فرهنگ به ذهنيت جامعه از خودش و سرنوشتش و چشم اندازش براي زندگي اش اشاره دارد؟ يعني آيا فرهنگ عمومي مدنظر است يا فرهنگ به معناي نتيجه فرآورده هاي ذوقي و فرهنگي و هنري در عرصه هاي مختلف مثل نشر و هنر و… منظور ما است؟ بر اين اساس به سه تصويري كه دكتر صالحي اميري اشاره كردند، يك تصوير مياني ديگري نيز مي افزايم. ما يك ايران نفتي در ذهنيت جهاني داشتيم، اما يك ايران انقلابي هم بعد از انقلاب اسلامي داشتيم كه به نظر من سايه سنگين اين ايران انقلابي به عنوان فيصله بخش دوران انقلاب ها و البته تاثيرگذار در مقياس بسيار وسيع بود كه نمي توان آن را ناديده گرفت. اين تصوير همچنان وجود دارد، اگرچه هيچ كس در هيچ كجاي دنيا آن مدل را تكرار نكرده است. هر چند بعضي از تحولات كه در منطقه آسياي مركزي و اروپاي شرقي به عنوان انقلاب مخملي رخ داد را برخي مشابه انقلاب ايران تلقي كردند. تصوير بعدي نيز ايران هسته اي است و در نهايت نيز ايران فرهنگي است كه به تعبير دكتر صالحي ما مي خواهيم آن را در عصر پساتوافق به جهانيان عرضه كنيم.

ايراني هميشه پيوندپذير بوده است 
پورنجاتي گفت: ايران با پروژه تاكنون موفق برجام به هويت ذاتي و تاريخي خودش بازگشته است. ايران يك ويژگي بسيار مهم و برجسته داشته است كه از نظر من اين است كه ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي و به لحاظ روحيه و شاخص هاي شخصيت اجتماعي هميشه پيوند پذير بوده است. اين در دوره هاي مختلف تاريخي ما امري مشهود است. ايرانيان همواره عناصر فرهنگي ديگر تمدن ها و ملت ها و اقوام را جذب كرده اند و از آن خود كرده اند. مثل كليله و دمنه هندي كه به كليله و دمنه ايراني بدل شد يا ادبيات عرب كه به صرف و نحو سيبويه ايراني بدل شد و… بنابراين ايران پسا توافق ايران تاريخي و پيوند پذير است، ايراني كه با تمام مشخصه هاي لازم براي گفت وگو و ارتباط و برخورد تعقلي با مسائل آماده است. ايران اگر بتواند جلوه اين پيوندپذيري در عرصه فرهنگ را به تدريج نهادينه كند، ايران پيوندپذير احيا خواهد شد. البته اين امر مستلزم مقدماتي است و متضمن نتايجي است. در اينجا نقش توليد كنندگان محصولات فرهنگي يعني كساني كه كار خلاقه مي كنند و گروه هاي مرجع فرهنگي و مجموعه دستگاه هايي كه در حوزه فرهنگ مسووليت دارند، بسيار مهم است.
پورنجاتي تاكيد كرد: اگر چشم انداز مورد نظر اين باشد كه پساتوافق به موضع منفعلانه منجر شود و سيم خاردار دور خودمان بكشيم، به گمان من بهتر است از فرهنگ پساتوافق نگوييم. اما اگر قرار بر اين باشد از يك موضع فعال و كنشگرانه آنچنان كه در فرآيند چالش عقلاني حل و فصل منازعه هسته اي مشاهده كرديم، بهره بگيريم، با اين روش مي توانيم شاخص هاي قابل قبولي را براي فرهنگ پساتوافق رقم بزنيم. بنابراين بايد به ويژگي پيوندپذيري به عنوان كليدواژه پساتوافق در عرصه فرهنگ كه مي تواند ويژگي مشترك هر سه عرصه اقتصادي، سياسي و فرهنگي باشد، اهميت داده شود. ايرانيان هيچگاه طوطي صفتانه چيزي را از ديگران نگرفته اند و همواره بر آن چيزي افزوده اند به گونه اي كه كساني كه چيزي به ايرانيان داده اند، بعدها خودشان مصرف كننده توليدات فرهنگي ايرانيان شده اند. بنابراين اگر اين نكته را به عنوان بيت الغزل در نظر بگيريم، مي توانيم روشن تر تصميم بگيريم كه در عرصه توليدات فرهنگي و در عرصه فرهنگ عمومي چه بايد كرد. مي توان با يك رويكرد روانكاوانه يونگي شخصيت بالغ شده عقلاني شده و امتحان پس داده ايراني را كه در رفتار حل و فصل تحريم داشتيم، در عرصه فرهنگ نيز نشان دهيم.

تحول فرهنگي درازمدت است 
هادي خانيكي، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي بحث خود را با تاكيد بر درازمدت بودن تحولات فرهنگي آغاز كرد و با اشاره به مفروضات بحث مشابهي كه چندي پيش در همين زمينه ارايه كرده بود، گفت: مفروض اول من اين بود كه به لحاظ مفهومي تفكيك سياست و فرهنگ و اقتصاد بر اساس توقعات و خواسته ها آسان نيست، زيرا امروز مثل گذشته نمي توان در مفهوم توسعه يا روندهاي توسعه اي ميان حوزه هاي فرهنگ و سياست و اقتصاد به روشني تمايز گذاشت. مفروض دوم اين پرسش است كه آيا ظرفيت هاي نظام ملي و اجتماعي ما در اين شرايط به صورت متضلع و چندوجهي بيشتر مي شود يا كمتر؟ به نظر من در پاسخ به اين پرسش بايد با نگاه عجم اوغلي در كتاب چرا كشورها شكست مي خورند؟ نگريست. به عبارت روشن تر فرصتي پيش آمده كه انتظاراتي به وجود آورده است. بسياري از مشكلات جامعه در اين فرصت تازه امكان مهار يافته است. اما اگر با نگاه عجم اوغلي بنگريم، استفاده از اين فرصت مستلزم نهادهاست. اگر نهادهايي وجود داشته باشد كه بتواند از اين موقعيت استفاده كند، بهره وري از اين فرصت رخ مي دهد، اما اگر نشود از اين فرصت استفاده كرد، به سرخوردگي هاي فزاينده منجر مي شود. مفروض سوم اين است كه امروزه فرهنگ برجسته شده است، يعني مسائل اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي الزاما در همان سطوح اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي قابل حل نيستند، بلكه نگاه فرهنگي مهم است. بهترين شاهد اين قضيه نظرسنجي هايي است كه نشان دهنده تفاوت عميق ميان آنچه هست و تصويري كه در ذهنيت جامعه شكل گرفته، است. به عبارت ديگر جوانان ايراني دو و نيم برابر جامعه را بدتر از آنچه كه هست مي بينند. اين شكاف ميان نگاه و واقعيت نشان دهنده اهميت امر فرهنگي است. مفروض چهارم به لحاظ روشي امري آينده پژوهانه است. در آينده پژوهي مهم تر از آينده، شناسايي روابط ميان مسائل است. اگر روابط ميان مسائل را بتوانيم به درستي دنبال كنيم، خودش مشروط شوندگي كه دكتر پورنجاتي بر آن تاكيد كرد را روشن مي كند. در عالم واقع متغيرها بر هم تاثير مي گذارند و آن زمينه اي كه اين تاثيرگذاري در آن رخ مي دهد، بستر و زمينه فرهنگي است. ما با شبكه اي از مسائل مواجه هستيم و مسائل مختلف با يكديگر پيوند دارند و بستر اين مناسبات فرهنگ است. مفروض پنجم نيز اين است كه بهبود فضاي ذهني جامعه ما نيازمند ترميم سرمايه اجتماعي است. يعني براي اينكه فضاي ذهني را ترميم بخشيم و به واقعيت نزديك كنيم، بايد احساس خوبي و بدي را به واقعيت خوبي و بدي تبديل كنيم. اين امري است كه به مساله تحريم و مذاكرات هسته اي گره خورده است. به عبارتي شاهد بوديم كه مذاكرات ميزان الحراره سياست و علم شد و حتي شاهد بوديم بعضي جوان ها وقتي مي خواستند ازدواج كنند، مي گفتند اجازه دهيد ببينيم مذاكرات چه مي شود!
خانيكي مساله ديگر را كاربردي كردن مفهوم گفت وگو خواند و گفت: متاسفانه مساله گفت وگوي تمدن ها و فرهنگ در ايران دچار سياست زدگي شد و اگر يك كشور از ميان پنج كشور در جهان اين موضوع را جدي نگرفت، قطعا يكي ايران بود، اين در حالي است كه رييس جمهور وقت ايران اين موضوع را مطرح كرد. اما الان به نظر من مشخص شد كه مساله گفت وگوي تمدن ها چه اهميت و كارايي ها و پيامدهايي دارد. يكي از اين پيامدها آن است كه وقتي گفت وگو و مذاكره در سطح جهاني به نتيجه مي رسد، چرا در سطح داخلي گفت وگو نداشته باشيم. بنابراين در عرصه فرهنگ مساله گفت وگو اهميت يافت. خانيكي ديگر نتيجه بلافصل مذاكرات هسته اي را تسريع و گسترش روند عقلاني شدن جامعه خواند و گفت: اگر بخواهيم از انتخابات ١٣٩٢ تحليلي ارايه دهيم، به تعبير دكتر رناني مي توان گفت كه انتخابات ٩٢ نشانگر غلبه عقل معنايي و گريز از مخاطره بود. به اين معنا مي توان گفت كه تاثير برجام تسريع و گسترش عقلانيت در جامعه و انتخاب روش هاي عقلاني بود. ديگر پيامد برجام اين است كه دامنه فرهنگ نقد در جامعه وسيع تر شد و تفاوت پذيرفته شد. مشروط پذيرفتن يكي از الزامات و نتايج تفكر انتقادي است، يعني كاهش دوگانه هاي سياه و سفيد كم شدن، از پيامدهاي توافق در عرصه فرهنگي بود.

با توافق زندگي آسان تر مي شود 
اين استاد ارتباطات تاكيد كرد: آثار توافق را بايد با آينده پژوهي دنبال كرد. در اين زمينه به سه عامل اشاره مي كنم: نخست اثر دروني اين شرايط در ذهنيت جامعه است. توافق انتظار جامعه را نسبت به افزايش فضاهاي آزادي، پذيرش تنوع و تفاوت در زندگي، توجه به شادي و نشاط، توجه به آزادي هاي مدني، توجه مساله سبك زندگي بيشتر كرده است. يعني رفع تحريم اين است كه زندگي آسان تر مي شود، آسان تر شدن زندگي به معناي افزايش اميد، نشاط، آزادي هاي مدني و… است. اين مسائل به عنوان يك توقع و خواسته بيشتر مي شوند، اين يك تحول متافيزيكي است. اما تحول در فضاي كالبدي و فيزيكي اين است كه به هر حال مساله اقتصاد و رونق اقتصادي اولويت مي يابد. جلب سرمايه و سرمايه گذاري خارجي و ايراني از لوازم رونق اقتصادي است. گسترش توريسم و گردشگري پيامدهاي فرهنگي خاص خودش را دارد و البته به عنوان چالش هم براي جامعه مطرح مي شود كه بايد در اين زمينه بحث شود. به هر حال حساسيت هاي بخش هاي مختلف جامعه و بخش هاي مختلف دستگاه هاي اجرايي را بايد در نظر گرفت. خانيكي نكته مهم تر پيدايش فرصت هاي جديد را در ارتباطات علمي و فرهنگي خواند و گفت: وقتي ايران در فضاي بين المللي حضور بيشتري مي يابد و جوامع علمي ديگر در اينجا حضور بيشتري مي يابند، طبيعتا فضاي محدود ما بازتر مي شود. در فضاي علوم انساني و علوم اجتماعي اين تاثير اهميت بيشتري دارد. ما در اين علوم كمتر از ساير علوم جهاني شده بوديم و مدام در ويژگي هاي جامعه خودمان تاكيد مي كرديم، اما حالاوارد عرصه جهاني مي شويم. بخش خصوصي هم فعال مي شود. خيلي جدي از يك منظر ديني و ملي بايد نسبت به اين مساله حساس باشيم كه اگر به درستي عمل نكنيم، بازارهاي فرهنگي ايراني از ايران خارج مي شود. امروز متاسفانه دوبي و امارات تنها بازار اقتصادي ما نيستند، بلكه بازار فرهنگي و هنري ما نيز شده اند.

جامعه ما نظاره گر است نه كنشگر 
وي در پايان به پرسش چه بايد كرد در اين فضا پرداخت و گفت: نخستين نياز ما در اين شرايط در حوزه فرهنگي نياز به ترميم سرمايه اجتماعي و بالابردن اميد اجتماعي و نشان اجتماعي و اعتماد اجتماعي است. مهم تر از همه جايگزيني كنش بر نظاره گري است. بالاترين نقدي كه به جامعه ما مي توان چه در ميان نخبگان و چه در ميان ساير بخش ها، وارد كرد اين است كه جامعه نظاره گر شده است. در هر امري منتظر اين است كه چه مي شود. اين منتظر بودن براي جامعه اي كه نبايد فرصت ها را از دست بدهد، اهميت دارد. دومين مساله ضرورت بهسازي حوزه عمومي با توجه به انتظارات جامعه از آينده است. بهبود رقابت هاي سياسي و سياست داخلي و بهبود فضاي كسب و كار به كاهش فاصله ميان ذهنيت و عينيت مي انجامد. سومين مساله اين است كه حوزه عمومي را بتوان به جاي سياست رسانه اي شده مطرح كرد. وضع رسانه اي موجود يعني رسانه اي شدن و مجازي شدن نبايد ما را به اشتباه بيندازد. اين الزاما به معناي افكار عمومي و حوزه عمومي نيست. به ميزاني كه حوزه عمومي و افكار عمومي محدوديت داشته باشد، فضاي رسانه اي و سياست رسانه اي شده به جاي آن فهميده مي شود. چهارمين ضرورت ايجاد يك تصوير امن از جامعه است: آن چيزي كه متاسفانه در بخش مهمي از رسانه هاي منتقد دولت رعايت نمي شود و مرتب مي كوشند تصوير ناامني از جامعه اشاعه شود. پنجمين ضرورت توجه به نهادهاي مدني به عنوان نهادهاي واسطه است. البته اين يك برنامه درازمدت و ميان مدت است، اما تا زماني كه نهادهايي كه مكان هاي گفت وگويي كه مكان و امكان گفت وگو را فراهم مي كنند، تقويت نشوند، فرهنگ متناسب نيز كمتر شكل مي گيرد. ششمين ضرورت اين است كه در فضاي فرهنگي كشور بايد به اخلاقي تر شدن توجه كرد. توسعه فرهنگ بدون توجه به اخلاق غيرممكن است. بايد از فضاي افراط، كينه، گريز از واقعيت و توهم، دروغ دور شويم و به سمت فضاي عقلاني، انتقادي و اخلاقي برسيم و در نتيجه به نهادهايي كه عجم اوغلو گفته نزديك مي شويم. هفتمين ضرورت توجه به ابعاد تخريب سرمايه هاي فرهنگي و نمادين است. اگر اين هفت نكته را رعايت كنيم، مي توان گفت فاصله ميان توقعات يا خواسته هاي انباشته شده اي كه بعضا مزمن و بعضا جديد است، با واقعيت كم مي شود و اگر به اين نكات توجه نشود، به تعبير اهالي ارتباطات به انقلاب توقعات و سرخوردگي هاي فزاينده منجر مي شود. ضرورت دارد كه انتظار از پساتحريم در حوزه فرهنگ به واقعيت نزديك شود و اين به معناي آن است كه بتوانيم شكاف ها و گسست ها را با گفت وگو كاهش دهيم.

فرهنگ امر پيوسته است 
محمود شهابي، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگي آخرين سخنران اين نشست بود كه بحث خود را با اشاره به برداشت غلط موافقان و مخالفان برجام از مفهوم فرهنگ و تحولات فرهنگي آغاز كرد و گفت: موافقان توافق فكر مي كنند يك شبه مي توان فرهنگ را تغيير داد و مخالفان فكر مي كنند تهديدهاي خارجي مي تواند يك شبه به فرهنگ ما رخنه و ايجاد خطر كند. به همين دليل معتقدم اين مرز قاطعي كه بين قبل و بعد تحريم ها و توافقات ترسيم مي شود، كاملاقراردادي است و نمي توان با آنها شرايط فرهنگي جامعه را تقسيم بندي كرد، در بسياري از موارد اين تقسيم بندي حتي منافعي را نيز تامين نمي كند. بنابراين مشكل اوليه ما اين است كه در مورد اين وضعيت جديد نمي توانيم حرف بزنيم و در اين زمينه دچار فقر تئوريك هستيم.
شهابي با تاكيد بر اينكه معتقد به گسست بين شرايط قبل و بعد از توافق نيست، گفت: من معتقدم پيوستگي هايي وجود دارد كه منبعث از سياست و اقتصاد است. همين حالامي بينيم حتي با تغيير مديران دانشگاه ها، گفتمان هاي حاكم بر فضاي دانشگاهي تغييري نكرده است. ما اسير مكانيسم هايي هستيم كه خودمان ساخته ايم مثل نابرابري ها، فساد هاي اقتصادي و… اين مسائل ممكن است طعم پساتحريم را به كام ما تلخ كند. بنابراين زياد خوش بين نيستم. البته از اين جهت كه وارد فضاي تازه اي مي شويم خوش بين هستم، اما فكر مي كنم در چند دهه اخير فرصت هاي زيادي به وجود آمده كه قدر آنها را ندانستيم. وي گفت: ما بايد بدانيم منظور ما از فرهنگ چيست و وقتي از آن صحبت مي كنيم منظورمان چيست. فرهنگ عمومي كه به اين سادگي تغيير نمي كند. مثلافرهنگ ترافيكي ما كه با تحولات سياسي در جامعه و در دولت هاي مختلف عوض نشده است. ما تصور مي كنيم دولت اعتدال به تنهايي مختار است و هيچ متغير ديگري نه از سوي معارضان و منتقدان و نه از سوي مردم و خرده فرهنگ ها و نه از دولت هاي خارجي بر سر راهش نيست، در حالي كه اين طور نيست. من به قضيه نگاه پارسونزي ندارم. به نظر من بازيگران در صحنه اعم دولت، منتقدان و مردم واكنش هايي به اتفاقات نشان مي دهند كه خروجي هاي مختلفي مي تواند داشته باشد. معلوم نيست نتيجه نهايي چه خواهد بود.
شهابي با تاكيد بر اينكه موضوع را از منظر تحولات فرهنگي مي نگرد، گفت: ما نمي توانيم ساده انگارانه حوزه هاي فرهنگ را جدا از هم بررسي كنيم. چه مقدار از تغييرات فرهنگي پساتحريم به حوزه سياست و اقتصاد مربوط مي شود؟ مثلاوقتي اقتصاد متحول شود، مصرف فرهنگي مردم نيز عوض مي شود. يكي از بدفهمي ها در خصوص فرهنگ، نداشتن تفكر سيستمي است. ما فكر مي كنيم هر اتفاقي كه در سياست و اقتصاد بيفتد، مي توان با نصيحت و پند در فرهنگ مشكل را حل كنيم. اين سخيف ترين نوع فرهنگ گرايي است. من هم معتقدم جامعه اي كه نيازهايش تامين شود، كمتر پرخاشگري خواهد كرد. به نظر من بعد از توافقات مي توان به اين سمت رفت. اما ما بايد به تغييرات فرهنگي درازمدت توجه كنيم.

توسعه فرهنگي كاهش يافته است 
وي سپس به كاهش توسعه فرهنگي در ٤٠ سال اخير اشاره كرد و گفت: شايد يكي از عوامل آن شيوع تكنولوژي و فرار مردم از جامعه باشد. امروزه آدم ها مي توانند در خانه خود، جهان وطن شوند. ما خودمان زمينه ارتباط با جهان را ايجاد كرده ايم، پس چرا بايد نگران رخنه كردن فرهنگ بيگانه در ايران باشيم؟ اين طور نيست كه اگر فلان برند به ايران بيايد، ما اصالت فرهنگي خود را از دست داده ايم. بدبيني هاي من در آنجا خلاصه شده كه جامعه ما در دوره پساتحريم، مرتب با هراس هاي اخلاقي درگير مي شود. نگاه هاي منفعتي به اين وضعيت تضادهايي را ايجاد مي كند و سنگلاخ هايي را پيش پاي ما ايجاد مي كند كه اين ادامه همان نگاه جامعه جنبشي است. اگر فرهنگ سياسي را به حال خود رها كنيم، اين حركت پاندولي جامعه ادامه خواهد داشت اما فرصت خوبي است كه دولت با نهادسازي، اين وضعيت را اصلاح كند.

روزنامه اعتماد، شماره 3390 به تاريخ 20/8/94، صفحه 11 (سياست نامه)

دیدگاهتان را بنویسید