زندگینامه علمی و اجرایی سعيد معيدفر

                                                                                            

دانشيار پایه 26 و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران /

حوزه تخصصی: مسائل اجتماعی ایران

تدریس

موارد تدريس وي «بررسي مسائل اجتماعي ايران»، «جامعه شناسي انقلاب»، «مباني تاريخ اجتماعي» و «نظريه هاي جامعه شناسي 2» (در مقطع كارشناسي) و «اقشار و گروههاي آسيب پذير»، «بينشهاي جامعه شناسي2 »، «جامعه شناسي انقلاب»، «سمينار بررسي مسائل اجتماعي»، «جامعه شناسي تاريخي»، «اقشار و گروههاي آسيب پذير»، «تغييرات فرهنگي»، «سمينار بررسي مسائل اجتماعي» (در مقطع دکتری) است.

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره بیش از 87 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، خوارزمی، الزهرا و پیام نور.

كتب

«تفكر نظري در جامعه شناسي» (1375)، «نظم اجتماعي در نظريه هاي جامعه شناسي»(1378)، «جامعه شناسي مسايل اجتماعي معاصر در ايران»(1379)، «بررسي ميزان اخلاق كار و عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن»(1380)، «فرهنگ كار»(1380)، «نگرشي نو به مسائل اجتماعي»(1383)، «جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران» (١٣٨٥)، مسایل اجتماعی ایران: جامعه شناسی  اقشار و گروههای آسیب پذیر (1390) راهکارهایی برای افزایش مشارکت روستاییان در اداره امور روستا (1391).

مقالات در مجلات علمی، پژوهشی

جامعه شناسي معرفت، بهره مندي شهروندان اراكي از ويدئو، تهاجم فرهنگي به عنوان يك مسئله اجتماعي، نقش تاريخي مردم ايران در تامين امنيت عمومي، شناخت مخاطب: گام اول در هدايت افكار عمومي، مطبوعات و مسائل اساسي جامعه، ارزشهاي اجتماعي و اخلاق كار در ايران، مساله اجتماعي و مساله ديني، نابساماني اجتماعي يا سازگاري عرفي، تمايز جنسي روستاييان در كار, فراغت, فعاليت و مصرف كالاهاي فرهنگي، شكاف نسلي يا گسست فرهنگي (بررسي مسئله شكاف نسلي در ايران)، بررسي ميزان نارضايتي شغلي معلمان و عوامل موثر بر آن، بررسي رابطه احساس نابرابري جنسيتي و انگيزه تحرك اجتماعي در دختران دانشجو، اعتياد اينترنتي علل و پيامدهاي آن، اخلاق كار و عوامل موثر بر آن در كاركنان ادارات دولتي،  جهاني شدن و شكل گيري سياست فرهنگي محلي: مصرف رسانه اي بلوچ هاي ايران و چالش هاي هويت قومي و هويت ملي، تحصيلات رسانه ها و آگاهي ها، بررسي رفتار و نگرش جمع گرانه شهروندان تهراني، اعتبار پول و بحران اجتماعي، مطالعه پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (15-25سال) شهر تهران، تعارض فرزندان با والدین در سبک زندگی، نقش هويت محله اي در کاهش و کنترل گرايش به رفتارهاي نابهنجار اجتماعي در شهر (مطالعه محله هاي شهر تهران)، بررسي اعتماد اجتماعي با نگاهي نسلي به جامعه، بررسي عوامل آموزشگاهي و تاثير آن بر كجرفتاري، آزمون نظریه نفرین منابع با رویکرد تحلیل تطبیقی بین کشوری، جهانی شدن و تأثير آن بر هويّت قومی و ملّي (مطالعه ي كردهاي سنندج) و چند مقاله دیگر.

مقالات در همایشها و سمینارها

بررسي ميزان اخلاق كار در ايران و عوامل اجتماعي موثر بر آن، نقش مسجد در ايجاد و تقويت هويت محله اي در شهركها، تقارن نگرش ديني و جامعه شناختي به مسائل اجتماعي، هويت ايراني در عصر پست مدرن، شكاف نسلي يا گسست فرهنگي، مشكل استقلال جوانان و تاثير آن در نگرشهاي سياسي آنان، نابساماني اجتماعي يا سازگاري عرفي، تبيين جامعه شناختي تقدم منافع فردي بر مصالح جمعي در ايران و مهاجرتهاي روستايي و ملاحظاتي در برنامه ريزي هاي فرهنگي استان همدان، بررسي پديده استفاده اعتيادي از اينترنت در بين نوجوانان و جوانان ٢٥-١٥ سال شهر تهران,فيليپين,١٣٨٦، گفتمان اعتدال در رویکرد به فرهنگ و برنامه‌ریزی فرهنگی و چند سخنرانی دیگر در سمينارها و همايش‏هاي مختلف.

طرح های تحقیقاتی 

«بررسي مهاجرتهاي روستايي استان همدان»،  «بررسي فعاليت و مصرف كالاهاي فرهنگي خانوار»، «ميزان بهره مندي شهروندان تهراني از مطبوعات 1374»، «بررسي ميزان اخلاق كار و عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن در واحدهاي توليدي صنعتي»، «نقش زن در توسعه با تاكيد بر اشتغال و آموزش (فراتحليل از تحقيقات انجام شده در موضوع نقش زن در توسعه»، «رفتارهاي فرهنگي ايرانيان (يافته هاي طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كالاهاي فرهنگي در مناطق روستايي كل كشور)»، «شاخص هاي فرهنگي كشور»، «ساماندهي امور فرهنگي و اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران»، «بررسي ميزان اخلاق كار و عوامل اجتماعي موثر بر آن در ادارات دولتي»، «بررسي پديده استفاده ي اعتيادي از اينترنت و پيامدهاي آن در بين نوجوانان و جوانان ( 25-15 سال) شهر تهران»، «نقش تحصيلات دانشگاهي در جهت گيريهاي ارزشي نگرشي و رفتاري»، و «تحليل موضوعي مقالات نامه علوم اجتماعي دانشگاه تهران,١٣٨٦»، «بررسي فعاليت و مصرف كالاهاي فرهنگي خانوار شهر تهران 1389»، «مطالعات طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه نفتي بهرگان 1388، با تاكيد بر اصلاح شبكه پيوندهاي مردم و صنعت نفت»، بررسی تاثیر اجتماعی ساخت مسجد معمار (1389)، ارتقاء فرهنگ عمومی و باورهای دینی شهروندان تهرانی (سفارش معاونت اجتماعی شهرداری) 1391، زنان و فرهنگ شهری (سفارش ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری) 1391،.

.

سایر خدمات علمی

سردبير نامه علوم اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي (١٣٨٤ -١٣٨9)، رئيس انجمن جامعه شناسي ايران (١٣٨٣ -١٣٨٧)، دبير سمينار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامي وزارت علوم تحقيقات و فناوري (١٣٧٧ -١٣٧٨)، مدير گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي (١٣٧٦ -١٣٧٧)، دبيري سمينار توسعه فرهنگي 1374، سردبیر مجله جامعه‌شناسی تاریخی (دانشگاه تربیت مدرس) 1388 تاکنون، عضو شورای راهبردی کاهش آسیب‌های اجتماعی شهر تهران در معاونت اجتماعی شهرداری 1390 تاکنون، عضو وابسته گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس 1383 تاکنون و عضو هیات تحریریه چهار مجله علمی، پژوهشی.

 سایر خدمات اجرایی مهم:

مدیرکل پژوهشهای بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1371 تا 1372)، معاون اداری، مالی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1373 تا 1376، رئيس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (١٣٨٠ -١٣٨٢)، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگ عمومی کشور (1382 تا 1384).

دیدگاهتان را بنویسید